Termeni și Condiții

AntBit Project > Termeni și Condiții

Introducere

Termenii și condițiile (regăsit ca și “T&C”) generale prevăzute în continuare se aplică Dumneavoastră (regăsit ca și “CLIENT”, “BENEFICIAR”, “DUMNEAVOASTRĂ”, “DVS”) când folosiți Site-ul nostru (regăsit ca și “SITE”, “CONT CLIENT”), respectiv când Comandați oricare din serviciile furnizate sau opțiunile disponibile în oferta comercială a ANTBIT PROJECT SRL (regăsit ca și “AntBit”, “NOI”, “AL NOSTRU”, “FURNIZOR”, “NOSTRU”). Împreună (“AntBit” și “CLIENT”) suntem denumiți “PĂRȚILE”. AntBit este o marcă înregistrată a SC ANTBIT PROJECT SRL, iar achiziționarea unui produs sau serviciu nu vă acordă nici un drept de folosință sau dispoziție asupra mărcii.

Definiții

Dacă nu sunt definite altfel în acest T&C, următorii termeni sunt definiți astfel:

Contract” – reprezintă termenii și condițiile de furnizare a serviciilor dar și toate politicile publicate pe site-ul nostru în secțiunea Termeni Legali ce sunt completate de Comanda trimisă de dumneavoastră pentru achiziția serviciilor, respectiv email-urile transmise ca urmare a comenzii.
Comandă” – reprezintă orice comandă de achiziție realizată de Client pentru servicii regăsite în oferta AntBit.
Site“- se referă la site-ul AntBit, site-ul public disponibil la adresa web www.antbit.ro.
Servicii” – se referă la oricare dintre serviciile furnizate de AntBit.
Ticket” – se referă la orice solicitare de suport transmisă prin email sau prin Contul de Client.
BUG” – Un BUG este o eroare, un defect sau o întrerupere într-un program sau computer care îl determină să producă un rezultat incorect sau neașteptat sau să se comporte în moduri neintenționate.
AUP” – Termeni de utilizare acceptabilă a Serviciilor contractate care constituie parte integrantă din acest contract.
SLA” – Angajament de calitate a serviciilor contractate care constituie parte integrantă din acest contract.
PTM” – Politicile de trimitere a emailurilor care constituie parte integrantă din acest contract.
PR” – Politica de returnare a sumelor achitate care constituie parte integrantă din acest contract.
PDP” – Protecția datelor personale care constituie parte integrantă din acest contract.
Reguli ROTLD” – Termeni și condiții de înregistrare nume de domenii care constituie parte integrantă în acest contract.
Reguli EURID” – Termeni și condiții de înregistrare nume de domenii care constituie parte integrantă în acest contract.
Reguli OPENSRS/ICANN” – Termeni și condiții de înregistrare nume de domenii care constituie parte integrantă în acest contract.
Registru” – Autoritatea care reglementează/administrează numele de domenii (ROTLD, EURID, OPENSRS sau ICANN).

ACCEPTARE T&C

Acești termeni reprezintă Contract-ul cu AntBit care trebuie sa fie acceptat înainte de comandarea oricărui serviciu de pe Site-ul AntBit. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței “DA, sunt de acord si declar pe propria răspundere că am citit Termenii Legali” și prin apăsarea butonului ce trimitere comandă (spre exemplu “Trimite Comanda”) reprezintă acceptarea din partea Clientului a ofertei AntBit și a prezenților Termeni, în condițiile stipulate de art. 9 din Legea comerțului electronic 365/2002. Apăsarea butonului  de comandă reprezintă o semnătură electronică, în sensul art. 4 pct. 3 din Legea semnăturii electronice nr. 455/2001, având aceeași valoare cu o semnătură olografă.

Etapele tehnice pentru încheierea Contractului presupun selectarea Serviciului dorit, completarea formularului de comandă, citirea și acceptarea Termenilor Legali și apăsarea butonului de finalizare (spre exemplu, “Trimite Comanda” sau oricare alte forme ce denotă finalizarea comenzii).

Părțile contractului

Părțile prezentului Contract, sunt:

1. S.C. ANTBIT PROJECT SRL cu sediul social în localitatea Cluj Napoca, Str. Eugen Ionesco nr. 93, județul Cluj, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, sub numărul J12/1179/2020 având Codul Fiscal 42459077, reprezentata de dl. Nicorici Nicolae Cristian în calitate de Administrator, în calitate de Furnizor, și

2. Persoana juridică sau persoana fizica identificată prin datele introduse în formularul de comandă, informații ce se regăsesc în prima factură primită în calitate de Beneficiar. Factura devine parte integrantă a prezentului contract.

Beneficiarul garantează corectitudinea datelor introduse în formularul de comandă și faptul că ele sunt conforme cu realitatea. Prin completarea formularului de comandă declarați pe propria răspundere faptul că sunteți persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani; în cazul în care reprezentați o persoană juridică, prin completarea formularului de comandă declarați pe propria răspundere că aveți deplină autoritate și competență de a încheia și de a semna prezentul contract precum și de a executa obligațiile ce decurg din acesta. În condițiile în care datele introduse conțin erori, acestea pot fi corectate accesând contul de client folosind datele de acces, trimise de Noi după prima comandă sau prin resetarea parolei ce se poate face folosind formularul specific de pe Site. Datele pot fi modificate prin transmiterea către AntBit în atenția departamentului legal la adresa office@antbit.ro a documentelor necesare ce garantează identificarea Beneficiarului. Completarea unor date false sau incorecte de către Beneficiar poate duce la suspendarea sau rezilierea, de plin drept, fără notificare și fără îndeplinirea unor alte formalități, a acestui Contract și/sau a Serviciilor care fac obiectul Contractului. Beneficiarul este responsabil inclusiv pentru acțiunile angajaților proprii sau a terților ce folosesc datele de conectare sau acces puse la dispoziția acestuia de către Furnizor, date care intră în posesia angajaților Beneficiarului sau terților prin mijlocirea Beneficiarului.

Obiectul contractului

Prin acest Contract, Furnizorul se obligă să pună la dispoziția Beneficiarului următoarele servicii ce se regăsesc evidențiate în facturile emise de AntBit către Beneficiar, astfel:

Înregistrarea, transferul sau prelungirea valabilității pentru nume de domenii;
Servicii de găzduire a site-ului(urilor) sau aplicațiilor web;
Închirierea de servere virtualizate sau cu resurse dedicate;
Vânzarea de certificate SSL.
Furnizorul se obligă să ofere asistență tehnică pentru Serviciile contractate. Totuși pot exista situații în care rezolvarea unor anumite situații nu cade în limitele de competență asumate de AntBit.

Valoarea serviciilor

AntBit vă emite facturi de tip proforma pe baza cărora Beneficiarul trebuie să achite contravaloarea Serviciilor contractate. Excepție fac doar instituțiile publice care se supun prevederilor Legii nr. 98/2006 privind achizițiile publice, pentru care se vor emite facturile fiscale după finalizarea procedurilor de achiziție prin sistemul SICAP.

Perioada de facturare este aleasă de Dumneavoastră în formularul de comandă. Aceasta poate fi modificată printr-o solicitare în scris adresată departamentul Plăți prin transmiterea unui Ticket. Modificarea perioadei de facturare se realizează prin intermediul Ticket-elor doar pentru serviciile de găzduire sau închiriere servere și doar în cazul în care contractul este activ.

Prețurile Serviciilor furnizate de AntBit pot fi afișate pe Site în Lei sau în Euro și conțin TVA, doar dacă acest lucru nu este semnalizat explicit. În cazul prețurilor în Euro, conversia se face în ziua emiterii facturii la un curs fix. Rata de schimb este afișată pe Site-ul nostru dar și pe factură.

Termenii de plată

AntBit va emite prima factura proformă imediat, automat, chiar după momentul semnării Contractului. Ulterior, cu 14 zile calendaristice înainte de expirarea perioadei inițiale contractate de Client, Furnizorul va emite automat facturi proforme de prelungire a Contractului conform perioadei de facturare aleasă de Client. Plata contravalorii Serviciului contractat devine scadentă în 14 zile calendaristice de la momentul emiterii proformei de către Furnizor, deci la expirarea perioadei contractate inițial. Factura proformă se va transmite pe adresa de email asociată Contului de Client, motiv pentru care Clientul este singurul răspunzător să se asigure că a declarat o adresă de email valabilă, asupra căreia are dreptul deplin de dispoziție .

Clientul poate achita aceste facturi proforme prin Transfer Bancar sau cu Card-ul Online. Acceptăm plați Online cu Carduri Visa și Mastercard. Pentru plățile cu Cardul Online procesatorii agreați sunt iPay și PayPal. Plățile cu PayPal pot fi realizate doar pentru proformele ce vizează activarea de servicii de găzduire sau închiriere servere, respectiv pentru prelungirea acestor contracte. În cazul prelungirii Contractelor plățile cu PayPal pot fi folosite doar atunci când Serviciul este activ. Pentru Contractele suspendate va fi necesară plata prin iPay sau transfer bancar.

Data începerii furnizării serviciului

AntBit se obligă să activeze Serviciile care fac obiectul prezentului Contract în maxim 1 zi de la înregistrarea plății realizate de Beneficiar. Înregistrarea plății presupune pentru plățile realizate Offline (prin transfer bancar, depunere de numerar) confirmarea ei de către banca noastră și procesarea manuală de către un reprezentant AntBit, iar pentru plățile cu Card-ul Online se realizează automat instant sau în maxim 2m de la finalizarea plății.

Procesarea manuală a plăților realizate Offline, se face exclusiv de Luni pana Vineri în intervalul orar 09.00 – 18.00.

Data de începere a furnizării Serviciului contractat, este data la care AntBit pune la dispoziția Clientului prin email sau în Contul de Client informațiile de acces sau cele necesare Clientului să poată folosi Serviciul.

Returnarea sumelor achitate

Toate plățile efectuate valabil de către Client nu au caracter returnabil. Plățile realizate în avans nu vor fi returnate nici în cazul în care renunțați anticipat la Serviciile contractate. Totuși, conform garanției de 14 zile, în măsura în care decideți că în primele 15 zile calendaristice de la data începerii furnizării Serviciului să renunțați la el, vom returna total sau parțial sumele achitate. Detalii despre Serviciile ce fac obiectul garanției de 15 zile sunt afișate online pe Site-ul nostru in secțiunea Termeni legali.

Renunțarea la serviciile contractate

Beneficiarul înțelege și este de acord că, neconfirmarea plății până la data scadenței Contractului, va determina suspendarea Serviciului. AntBit trimite o notificare prin email la adresa de corespondență asociată Contului de Client cu 24 de ore înainte de momentul suspendării.

Beneficiarul înțelege și este de acord ca, Serviciul va fi reactivat doar după ce plata integrală a facturii va fi înregistrată în sistem.

Beneficiarul înțelege și este de acord ca, în situația în care plata pentru Serviciul contractat conform proformei emise nu este înregistrata în sistem în cel mult 30 de zile calendaristice de la expirarea ultimei perioade plătite, contractul intră în procedură de reziliere automată. Din momentul în care contractul este în procedura de reziliere automată toate datele stocate pe serverele Furnizorului vor intra în procedură de ștergere.

Prezentul contract încetează de drept la expirarea perioadei inițiale contractate, dacă Beneficiarul nu înțelege să achite factura proformă de prelungire a serviciilor. Contractul poate înceta prin acordul părților, anterior expirării termenului Contractului.

AntBit poate înceta/suspenda furnizarea Serviciului contractat de către Beneficiar din proprie inițiativă, fără a fi necesară punerea în întârziere și fără alte formalități sau notificări prealabile, în situația în care:

Beneficiarul nu a respectat sau a încălcat prezentatul Contract, AUP sau PTM.
Beneficiarul nu-și respectă obligația de plată a sumelor datorate potrivit acestui contract în termen de 15 zile calendaristice de la data la care acestea au devenit scadente.
Beneficiarul nu a furnizat informații reale în momentul completării comenzii, sau le-a modificat în date fictive ulterior, prin intermediul Contului de Client.
Beneficiarul este angajat în activități ilegale, frauduloase sau orice alt tip de activități care intră în incidența legii.
Beneficiarul sau un reprezentant al Beneficiarului, un angajat, un partener (persoana fizica sau juridică) sau un angajat/reprezentant al unui partener este implicat în nume personal sau ca reprezentat legal în activități care să prejudicieze drepturile sau reputația AntBit, ori ale unui terț.
Adițional termenilor menționați mai sus Părțile pot denunța acest Contract dacă:

Oricare parte nu respectă Termenii și Condițiile acestui Contract și nu depune toate diligențele necesare pentru a remedia situația apărută în timp de 15 de zile calendaristice de la primirea preavizului de la cealaltă parte, exceptând cazul nerespectării obligației de plată și neonorarea obligației timp de 5 zile calendaristice din momentul înștiințării primite de la AntBit.
Cealaltă parte este declarată în stare de faliment și s-a pornit acțiunea de lichidare judiciară, dacă procedura nu a fost retrasă, încetează în 60 de zile de la începere.
În cazul în care o autoritate națională sau internațională aduce argumente solide care încriminează activitatea Beneficiarului, AntBit poate suspenda Serviciul fără alte obligații aferente.

În cazul încălcării clauzelor prezentului Contract de către Beneficiar, AntBit va păstra, cu titlu de daune-interese, orice sumă plătită în avans de către Beneficiar și nu va fi obligată la restituirea contravalorii Serviciilor neefectuate de către Beneficiar.

Confidențialitate

AntBit va depune toate diligențele pentru a păstra confidențialitatea datelor Beneficiarului stocate sau transferate prin intermediul său. Administrarea Serviciilor contractate la AntBit se realizează prin intermediul unei aplicații numite Cont Client. După semnarea prezentului Contract, la adresa de email completată în formularul de comandă Clientul va primi în mod automat din partea AntBit o arhivă parolată, în care sunt listate datele de autentificare pentru serviciile contractate. Parola arhivei v-a fi transmisă prin SMS la numărul introdus prima dată în formularul de comandă, număr ce poate fi schimbat din Cont Client.

Clientul este responsabil de menținerea securității Contului de Client și a datelor de autentificare. Clientul este responsabil pe deplin de activitățile ce se desfășoară în contul sau și orice acțiuni în legătură cu Serviciul contractat.

Clientul este responsabil pe deplin de acțiunile partenerilor (reprezentanți legali sau angajați ai acestora) angajați în realizarea/întreținerea și/sau promovarea Serviciului contractat.

Sunteți de acord sa anunțați AntBit de orice acces neautorizat sau alte breșe de securitate. AntBit nu își asumă responsabilitatea pentru orice pierdere sau pagubă care ține de posibilitatea Clientului de a o remedia. Luați la cunoștință și sunteți de acord ca sub nici o formă Furnizorul nu este răspunzător, în nici un mod, pentru acțiunile sau omisiunile Clientului sau ale utilizatorilor resurselor Serviciului, cărora Dumneavoastră le dați acces, nici chiar în cazul pagubelor produse în orice fel de aceștia datorită unor acțiuni sau omisiuni. În cazul în care vor trebui achitate unele sume de bani cu titlu de despăgubiri sau amenzi și nu numai, Clientul va fi obligat să plătească aceste sume de bani, și nu AntBit.

AntBit nu verifică conținutul încărcat, stocat sau transferat de către Beneficiar sau orice alt terț și în consecință nu poate fi făcut responsabil în nici un caz pentru acest conținut. Totuși, în condițiile în care AntBit este notificat de către o autoritate competentă în conformitate cu dispozițiile procedurale civile/penale în materie, va putea acționa rapid în vederea eliminării sau blocării accesului la acel conținut care face obiectul notificării.

Termeni generali privind serviciul de găzduire, garanții

Serviciul găzduire se referă la Contractele de tip Găzduire, Închirierea de servere virtualizate, Închirierea de servere cu resurse dedicate.

AntBit garantează ca Serviciul contractat va fi livrat în condiții normale de funcționare. Condițiile normale se determină prin măsurarea uptime-ului înregistrat de serverul ce servește Serviciul contractat. Măsurarea se realizează pe intervalul unei luni calendaristice excluzând perioadele de mentenanță anunțate în prealabil și/sau situațiile de forță majoră. Uptime-ul garantat este de 99.99%.

Condiții, Garanții respectiv definirea situațiilor de forță majoră se regăsesc definite în documentul SLA care este parte integrantă a acestui contract.

AntBit nu răspunde și nu este responsabil pentru neexecutarea Serviciului, pentru degradarea sau orice întârziere în furnizarea acestuia, care:

– poate fi atribuită parțial sau complet acțiunilor sau omisiunilor Clientului, angajaților acestuia, terților angajați de către Client sau beneficiari ai serviciilor acestuia;
– care poate apărea în perioadele de mentenanță planificate de AntBit;
– sunt rezultatul situațiilor de Forță Majoră;
– apar ca o consecință a suspendării serviciului de către Furnizor ca urmare a neplății de către Beneficiar a prețului Contractului.

Utilizarea Serviciului se face pe riscul Dumneavoastră. Serviciul este furnizat pe baza “AȘA ESTE”. AntBit nu își asumă responsabilitatea și nu acordă garanții de nici un fel, nici în mod explicit nici implicit, incluzând, dar nelimitându-se la garanțiile de comercializare obișnuite, la potrivirea pentru un scop anume. Orice material descărcat sau în alt mod obținut prin folosirea Serviciului se realizează la discreția și riscul Dumneavoastră și sunteți responsabil pentru orice stricăciune a computerului Dumneavoastră sau pierderea de date rezultată în urma descărcării acestora. Mecanismele de securitate incorporate în Software cunosc limitări inerente/efective, Dumneavoastră având responsabilitatea de a identifica exact aceste necesități, ele fiind doar ale Dumneavoastră.

AntBit prin prezentul Contract nu garantează că:

Serviciul se potrivește exact cerințelor Dumneavoastră;
Serviciul va funcționa neîntrerupt, în siguranță și fără erori;
Rezultatele obținute prin folosirea Serviciului vor fi fără greșeală și de încredere;
Calitatea produselor, serviciilor, informațiilor sau altor materiale cumpărate sau obținute de Dumneavoastră prin Serviciu vor îndeplini așteptările Dumneavoastră;
Orice eroare a software-ului va fi/poate fi corectată.

AntBit va face eforturi însemnate pentru a întreține Serviciul, totuși, AntBit nu poate răspunde pentru stricăciuni, pierderi de date, detalii de client sau detalii de vânzător, venit sau alte pagube produse afacerilor datorate întârzierilor, transmiterea greșită sau netransmiterea informațiilor, datorate restricției sau întreruperii accesului, BUG-urilor sau altor erori, folosirii neautorizate datorate împărțirii accesului la Serviciu, sau altor interacțiuni cu Serviciul.

Trecerea la un abonament superior se poate face în orice moment, conform posibilității tehnice a Furnizorului la acel moment și conform regulilor stabilite prin prezentul Contract sau afișate public pe Site în secțiunea de Întrebări Frecvente. Trecerea la un abonament inferior poate fi realizata doar pentru conturile active.

Beneficiarul este responsabil de întreținerea și salvarea de siguranță (back-up) a datelor și de orice informație stocată prin Serviciu.

Termenii generali privind serviciul de înregistrare domenii, garanții

Beneficiarul înțelege că AntBit furnizează doar intermedierea serviciului de înregistrare a numelor de domenii. Înregistrarea numelor de domenii se realizează în conformitate cu termenii și condițiile Registrului pentru nume de domenii specific. Beneficiarul acceptă termenii și condițiile impuse de fiecare Registru care fac parte din acest Contract, vezi Reguli ROTLD, Reguli EURID, respectiv Reguli OPENSRS/ICANN. Beneficiarul înțelege ca acceptarea acestor termeni reprezintă un Contract între el și Registru, iar AntBit este un terț față de acest Contract.

Beneficiarul își asuma întreaga responsabilitate privind datele completate în formularul de comandă. Transmiterea formularului de comandă constituie o garanție pentru Registru ca Beneficiarul are dreptul să folosească numele de domeniu cerut.

Beneficiarul nu va implica AntBit sau Registrul în litigii sau alte daune produse în urma utilizării numelui de domeniu respectiv. Acceptarea unei comenzi și înregistrarea unui nume de domeniu nu înseamnă că AntBit sau Registrul recunoaște că cel ce a înregistrat numele de domeniu respectiv are dreptul legal de a folosi acea denumire.

Numele de domenii sunt înregistrate de către Registru numai după plata prețului de înregistrare. AntBit va înregistra numele de domeniu numai după înregistrarea plății de la Client. AntBit nu este răspunzător pentru eventuala înregistrare a unui nume de domeniu de către o terță parte, în intervalul dintre completarea formularului și înregistrarea plății efective.

AntBit nu poate garanta în nici un fel înregistrarea numelor de domenii, ci doar preia cererile Clientului și le transmite mai departe către Registru. De asemenea, AntBit nu poate garanta corectitudinea informațiilor furnizate de către Registru.

Limitarea obligațiilor

Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că AntBit, asociații săi sau alți parteneri, directori, acționari sau angajați AntBit nu au obligații pentru orice pagubă directă, indirectă, specială, exemplară, inclusiv, dar nelimitându-se numai la pagube de pierdere de câștiguri viitoare, bună credință, folosire, date sau alte bunuri intangibile (chiar dacă ați avertizat AntBit de posibilitatea unor asemenea pierderi), rezultând din: folosirea sau imposibilitatea folosirii Serviciului, erori, defecte, omisiuni, întârzieri în operații sau transmisii sau orice alta neregulă a bunului mers al Serviciului sau a software-ului; Costul procurării de bunuri sau servicii pentru înlocuirea celor cumpărate sau obținute prin mesaje sau tranzacțiilor realizate prin Serviciu; Accesul neautorizat sau alterarea transmisiilor sau datelor Dumneavoastră; Declarațiilor și comportamentului unei alte părți față de Serviciu; Orice bun sau serviciu oferit sau vândut prin intermediul Serviciului. Orice alta situație referitoare la Serviciu sau la software.

Legea aplicabilă

Legea aplicabilă prezentului Contract și relația dintre Client și AntBit va fi sub incidența legilor Statului Român. Acest contract este încheiat în data acceptării prevederilor sale de către Client, așa cum este precizat în prima factură emisa de AntBit.

Prezentul contract se completează cu informațiile din factura trimisă Clientului de către AntBit, inclusiv datele de identificare a Clientului, explicitarea serviciilor oferite și stabilirea prețului, înscris ca parte integrantă a prezentului Contract.

Adițional devin parte a prezentului contract așa cum au fost ele definite anterior, următoarele : AUP, SLA, PTM, PR, PDP, Reguli ROTLD, Reguli EURID, Reguli OPENSRS/ICANN.

Dacă orice prevedere a prezentului Contract sau a altor documente incorporate este dovedită de o instituție competentă ca fiind nulă/lipsită de efecte, părțile sunt de acord ca această instituție să interpreteze clauzele contractuale cât mai aproape de forma actuală; restul prevederilor contractuale rămânând în vigoare.

Relația dintre părți

Acest Contract nu va stabili nici o relație de parteneriat, asociațiune în participațiune, relații de muncă sau agenție între AntBit și Beneficiar. Nici AntBit nici Beneficiarul nu vor avea putere de a lega cealaltă parte sau să creeze obligații pentru cealaltă parte fără a avea un consimțământ prealabil de la acesta, în scris, cu excepția celor precizate expres in acest Contract.

AntBit și Clientul sunt de acord ca, exceptând cele scrise expres în acest Contract, nu vor exista terți beneficiari ai acestui Contract, cum ar fi companiile de asigurări pentru orice parte sau utilizatorii Clientului, fără ca de exemplu sa fie limitativ.

Clauze finale

Părțile semnatare ale prezentului contract confirmă că acesta reprezintă întreaga lor voință, clauzele fiind acceptate unanim, inclusiv clauzele neuzuale în accepțiunea art. 1203 Cod Civil.

Clientul este de acord ca fără a ține seama de altă lege sau statut, orice revendicare sau litigiu ce reiese din acest Contract sau legat de utilizarea Serviciilor sau a Contractului trebuie înaintată în decurs de un an de la data producerii faptului generator sub sancțiunea decăderii din dreptul de acțiune.

Orice litigiu din sau în legătură cu acest Contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea sau desființarea lui, dacă nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, se va soluționa prin arbitrajul unei Comisii de Arbitraj, în conformitate cu Regulile sale de procedură arbitrală.

în situația în care Beneficiarul este o instituție publică, prezenta convenție arbitrală produce efecte în condițiile art. 542 Cod Procedură Civilă. Contractul se consideră încheiat la Cluj Napoca, Romania.

Părți integrate din prezentul contract

AUP” – Termeni de utilizarea acceptabilă a serviciilor contracte care constituie parte integrantă din acest contract.

SLA” – Angajament de calitate a serviciilor contractate care constituie parte integrantă din acest contract.

PTM” – Politicile de trimitere a emailurilor care constituie parte integrantă din acest contract.

PR” – Politica de returnare a sumelor achitate care constituie parte integrantă din acest contract.

PDP” – Protecția datelor personale care constituie parte integrantă din acest contract.

“Reguli ROTLD” – Termeni și condiții de înregistrare nume de domenii care constituie parte integranta in acest contract.
https://rotld.ro/reguli-de-inregistrare/
https://rotld.ro/registration-agreement/

“Reguli EURID” – Termeni și condiții de înregistrare nume de domenii care constituie parte integrantă în acest contract.
https://eurid.eu/ro/inregistrai-un-domeniu-eu/reguli-pentru-domeniile-eu/
https://eurid.eu/ro/inregistrai-un-domeniu-eu/nume-de-domenii-cu-caractere-speciale-idn-uri/
https://eurid.eu/ro/inregistrai-un-domeniu-eu/dispute-privind-numele-de-domeniu/

“Reguli OPENSRS/ICANN” – Termeni și condiții de înregistrare nume de domenii care constituie parte integrantă în acest contract.
https://opensrs.com/wp-content/uploads/Tucows_ExhibitA.html
https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/educational-2012-02-25-en
https://www.icann.org/resources/pages/responsibilities-2014-03-14-en
https://www.icann.org/resources/pages/benefits-2013-09-16-en

Titlurile secțiunilor în acești termeni sunt numai pentru conveniență și nu au nici un efect legal sau contractual.

www.antbit.ro folosește cookie-uri sau alte tehnologii asemănătoare pentru ca experiența dumneavoastră să fie cât mai plăcută.